Prevajanje v nemščino: splošna besedila 2

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika:

Izvajalec

asist. mag. Lars Felgner

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 • Visoka kompetence za prevajanje in razumevanje nemških in slovenskih besedil.
 • Visoke jezikovne in prevajalske kompetence za nemščino in slovenščino.
 • Poklicne kompetence iz prevajanja.
 • Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene.
 • Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica.
 • Kompetence za redakcijo in tvorjenje besedil v skladu s specifičnimi konvencijami in normami nemškega ali slovenskega jezika;
 • Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela.
 • Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju besedil iz slovenskega v nemški jezik.

Vsebina

Študentje spoznavajo razlike med izbranimi področij slovenske in nemške družbene stvarnosti (npr. zdravstvo, promet, uprava) in njihovo relevantnost pri prevajanju. Spoznavajo besedišče teh področij in prevajajo ustrezna besedila. Reševanje prevajalskih problemov in poglabljanje jezikovnega znanja. Kontrastivna obravnava izbranih besedilnih vrst v slovenskem in nemškem jeziku (skladenjske, slogovne, oblikovne razlike ipd.).
Predmet je med drugim namenjen pripravi na magistrski izpit iz prevajanja v nemščino.

Temeljna literatura

 • Duden (1996). Deutsches Universalwörterbuch A - Z. Mannheim; Wien; Leipzig; Zürich: Dudenverlag.
 • Debenjak, Doris (1995): Veliki slovensko-nemški slovar. Ljubljana: DZS.
 • Duden, Richtiges und gutes Deutsch. Mannheim. Dudenverlag.
 • Duden. Stilwörterbuch. Mannheim. Dudenverlag.
 • Duden. Sinn- und sachverwandte Wörter. Mannheim. Dudenverlag.
 • Izročki pri vajah

Metode poučevanja in učenja

Projektno delo, individualne naloge, vodeni individualni študij, sodelovalno učenje

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija prevajanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Medletno ocenjevanje (50% končne ocene), izpit (50% končne ocene). Za pozitivno oceno je potrebno doseči povprečno oceno vsaj 6.0.
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

Ucitelj

Lars Felgner