Prevajanje promocijskih besedil

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 • Kompetence za prevajanje in razumevanje nemških in slovenskih promocijskih besedil
 • Visoke kompetence za nemščino in slovenščino ter nemško in slovensko politično in poslovno stvarnost.
 • Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja.
 • Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene.
 • Kompetence za redakcijo in tvorjenje besedil v skladu s specifičnimi konvencijami in normami nemškega jezika;
 • Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela in dela v skupini.
 • Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju promocijskih besedil v nemški jezik.

Vsebina

Prevajanje slovenskih promocijskih besedil v nemški jezik. Izdelava glosarjev in terminoloških zbirk. Reševanje prevajalskih problemov in poglabljanje jezikovnega znanja. Kontrastivna obravnava izbranih besedilnih vrst v glede na skladenjske, slogovne, oblikovne razlike idr. razlike. Obravnava kulturnih razlik med Slovenijo in nemško govorečim področjem in relevantnosti le-teh za prevajanje promocijskih besedil.

Temeljna literatura

 • Duden (1996): Deutsches Universalwörterbuch A – Z. Mannheim, Wien, Zürich: Dudenverlag
 • Debenjak (1995): Veliki slovensko – nemški slovar. Ljubljana: DZS
 • Debenjak (1992): Veliki nemško – slovenski slovar. Ljubljana: DZS
 • Grah, K./Klinar S. (1982): Slovenski toponimi v nemških besedilih. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
 • Grah  (2002): Slovenska stvarna imena v nemških besedilih. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
 • Izročki

Metode poučevanja in učenja

Seminarji, projektno delo, individualne naloge, vodeni individualni študij, sodelovalno učenje, simulacije

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 • Medletno ocenjevanje (50% ocene),
 • Končni izpit (50% ocene).

Za pozitivno oceno je potrebno doseči povprečno oceno vsaj 6.0.
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.