Prevajanje besedil EU

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika:

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 • Kompetence za prevajanje in razumevanje nemških in slovenskih besedil, povezanih s problematiko Evropske unije
 • Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za nemščino in slovenščino ter nemško in slovensko kulturo; poznavanje mednarodnih organizacij in njihovega delovanja
 • Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja;
 • Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene;
 • Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica;
 • Kompetence za redakcijo in tvorjenje besedil v skladu s specifičnimi konvencijami nemškega ali slovenskega jezika;
 • Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.
 • Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju besedil EU iz nemškega v slovenski jezik.

Vsebina

Študentke in študentje se v prvem semestru seznanijo z institucijami EU, podrobneje s sestavo in pristojnostmi Evropskega parlamenta, Evropske komisije in Sveta EU. Spremljajo aktualno dogajanje v medijih in zasledujejo vlogo Slovenije v evropskih povezavah. Spoznajo institucije v Sloveniji, na katere se lahko obrnejo po nasvet pri prevajanju evropskih besedil. Spoznajo spletne terminološke baze in glosarje. Seznanijo se s terminologijo EU in se s praktičnim delom pripravijo na morebitno poklicno pot kot prevajalci EU.

Temeljna literatura

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki.
 • Duden (1996): Deutsches Universalwörterbuch A – Z. Mannheim, Wien, Zürich: Dudenverlag
 • Debenjak (1995): Veliki slovensko – nemški slovar, Ljubljana: DZS
 • Debenjak (1992): Veliki nemško – slovenski slovar, Ljubljana: DZS
 • Spletne strani evropskih institucij
 • Korpusi besedil, spletne baze, elektronski terminološki glosarji: npr. Evroterm

Metode poučevanja in učenja

Seminarji, projektno delo, individualne naloge, vodeni individualni študij, sodelovalno učenje, simulacije

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 • medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (50 % ocene)
 • končni izpit (50 % ocene)
Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6.0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.