Prevajanje literarnih besedil 2

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika:

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 • Kompetence za prevajanje in razumevanje nemških in slovenskih lietrarnih besedil
 • Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za nemščino in slovenščino ter nemško in slovensko kulturo in književnost;
 • Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja;
 • Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene;
 • Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica;
 • Kompetence za redakcijo in tvorjenje besedil v skladu s specifičnimi konvencijami nemškega ali slovenskega jezika;
 • Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.
 • Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju literarnih besedil iz nemškega v slovenski jezik.

Vsebina

Študentke in študentje poglobijo poznavanje različnih žanrov leposlovnih besedil, njihovo analizo in umestitvijo v literarno-zgodovinski kontekst. Spopadajo se z zahtevnejšimi besedili – tako z liriko kot s prozo daljšega obsega. Spremljajo aktualno dogajanje na področju nemškogovoreče in slovenske literature. Osredotočajo se na nadgrajevanje sposobnosti razumevanja besedila tako v slovenščini kot v nemščini, predvsem v primerih skladenjske kompleksnosti in dvoumnosti, intertekstualnosti, spreminjanja perspektive, literarnih in kulturnih aluzij, zgodovinskih referenc, besednih iger in slogovne zaznamovanosti.

Temeljna literatura

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki.

 • Bajec, A. et. Al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjžnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS
 • Duden (1996): Deutsches Universalwörterbuch A – Z. Mannheim, Wien, Zürich: Dudenverlag
 • Debenjak (1995): Veliki slovensko – nemški slovar. Ljubljana: DZS
 • Debenjak (1992): Veliki nemško – slovenski slovar. Ljubljana: DZS

Metode poučevanja in učenja

Seminarji, projektno delo, individualne naloge, vodeni individualni študij, sodelovalno učenje, simulacije

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija prevajanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 • medletno ocenjevanje (50 % ocene)
 • končni izpit (50 % ocene)

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6.0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.