Prevajanje pravnih besedil 2

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika:

Izvajalka

red. prof. dr. Barbara Novak

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 • Kompetence za prevajanje in razumevanje pravnih nemških in slovenskih besedil;
 • Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za nemščino in slovenščino ter nemško in slovensko kulturo in pravni sistem;
 • Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja pravnih besedil;
 • Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene;
 • Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica;
 • Kompetence za redakcijo in tvorjenje besedil v skladu s specifičnimi konvencijami nemškega ali slovenskega jezika;
 • Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.
 • Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju pravnih besedil iz nemškega v slovenski jezik.

Vsebina

Študentke in študentje v prvem delu seminarja spoznajo osnove obligacijskega prava in osnovne značilnosti pogodb. Teoretsko znanje nadgradijo v prevajalskem delu, ko sami prevajajo različne vrste pogodb, odlomek ustave, prikaz komunikacije pred sodiščem ter splošna besedila s pravno tematiko. Študenti izdelajo glosar pravnih izrazov, ki so jih spoznali pri praktičnem prevajanju.

Temeljna literatura

 • Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki.
 • Študijsko gradivo, ki ga študenti prejmejo ob začetku študijskega leta.
 • Beran et al. (1999): Pravni terminološki slovar: do 1991, gradivo. Ljubljana: Založba ZRC (ZRC SAZU). – Zbirka slovarji.
 • Pavčnik, Marijan (1997): Teorija prava. Ljubljana: Cankarjeva založba, zbirka Pravna obzorja
 • Ustava Republike Slovenije (1998): 5. Spremenjena in dopolnjena izd. – Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije.

Metode poučevanja in učenja

Seminarji, projektno delo, individualne naloge, vodeni individualni študij, sodelovalno učenje, simulacije

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija prevajanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 • medletno ocenjevanje (50 % ocene)
 • končni izpit (50 % ocene)

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6.0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

Ucitelj

Barbara Novak