Prevajanje poslovnih in političnih besedil 2

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika:

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 • Kompetence za prevajanje in razumevanje nemških in slovenskih poslovnih in političnih besedil
 • Visoke kompetence za nemščino in slovenščino ter nemško in slovensko politično in poslovno stvarnost.
 • Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja.
 • Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene.
 • Kompetence za redakcijo in tvorjenje besedil v skladu s specifičnimi konvencijami in normami nemškega jezika;
 • Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela in dela v skupini.
 • Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju poslovnih in političnih besedil v nemški jezik.

Vsebina

Obravnava najpomembnejših besedilnih vrst iz področja politike, uprave in gospodarstva. Študentje spoznavajo besedišče teh področij in prevajajo ustrezna besedila. Reševanje prevajalskih problemov in poglabljanje jezikovnega znanja. Kontrastivna obravnava izbranih besedilnih vrst v slovenskem in nemškem jeziku (skladenjske, slogovne, oblikovne razlike ipd.).

Temeljna literatura

 • Duden (1996): Deutsches Universalwörterbuch A – Z. Mannheim, Wien, Zürich: Dudenverlag
 • Debenjak (1995): Veliki slovensko – nemški slovar. Ljubljana: DZS
 • Debenjak (1992): Veliki nemško – slovenski slovar. Ljubljana: DZS
 • Grah  (2002): Slovenska stvarna imena v nemških besedilih. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
 • Izročki pri vajah

Metode poučevanja in učenja

Seminarji, projektno delo, individualne naloge, vodeni individualni študij, sodelovalno učenje, simulacije

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 • Medletno ocenjevanje (50% ocene),
 • Končni izpit (50% ocene).
Za pozitivno oceno je potrebno doseči povprečno oceno vsaj 6.0.
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.