Prevajanje strokovno-znanstvenih besedil - it

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 60
Oblika:

Izvajalka

doc. dr. Tamara Mikolič Južnič

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 • Kompetence za prevajanje in razumevanje italijanskih in slovenskih strokovno-znanstvenih besedil;
 • Kulturološke in jezikovne kompetence za italijanščino in slovenščino ter italijansko in slovensko kulturo;
 • Tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja strokovno-znanstvenih besedil;
 • Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene;
 • Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica;
 • Kompetence za tvorjenje strokovno-znanstvenih besedil v skladu s specifičnimi konvencijami italijanskega ali slovenskega jezika;
 • Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.
 • Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju strokovno-znanstvenih besedil.

Vsebina

Študentke in študentje skozi analizo obstoječih prevodov in lastnim soočanjem z besedili spoznajo različne vrste strokovno-znanstvenih besedil. Osredotočijo se na povečevanje sposobnosti razumevanja besedila tako v slovenščini kot v italijanščini, predvsem v primerih skladenjske oziroma vsebinske, strokovno pogojene kompleksnosti, intertekstualnosti, jezikovnih norm in specifičnih značilnosti in potreb strokovno-znanstvenih besedil. Uporabljajo in razvijajo kompetence pri reševanju kompleksnih prevajalskih problemov, tako specifičnih, besedilno vezanih, kot tudi sistemskih. Spoznavajo torej osnovne zakonitosti prevajanja tega žanra s poudarkom na pomembnosti tipa besedila, kot tudi na pričakovanjih, zahtevah in normah ciljne publike.

Temeljna literatura

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:

 • Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
 • Enojezični italijanski slovar; študent lahko izbira med slovarji večjih italijanskih založb: Zanichelli, Garzanti itd.
 • Šlenc, S. 1997. Veliki italijansko-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.
 • Kotnik, J. 1986. Slovensko-italijanski slovar. Ljubljana: DZS.

 

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki, na primer:

 • Fabjan Bajc, D. 1994. Lažni prijatelji/I falsi amici.  Slovensko italijanski slovar paronimov/Vocabolario italiano-sloveno dei paronimi. Trst: Mladika.
 • Fabjan Bajc, D.  Dve muhi na en mah/Due piccioni con una fava, slovensko-italijanski frazeološki slovar/Vocabolario fraseologico sloveno-italiano.Celje: Mohorjeva družba.
 • Merkù, P. 1999. Slovenska krajevna imena v Italiji/Toponimi sloveni in Italia. Trst: Mladika.
 • Več avtorjev. 1994. Tematski slovar poslovnih izrazov in fraz v šestih jezikih: nem., angl., špansko, franc., ital. in slov., Ljubljana: Cankarjeva založba.
 • Pa tudi: slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji (npr. filozofija, literarna teorija), italijansko-angleški, italijansko-nemški in drugi dvojezični slovarji.

Metode poučevanja in učenja

Seminarji, projektno delo, individualne naloge, vodeni individualni študij, sodelovalno učenje, simulacije

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija prevajanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 • medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (50 % ocene)
 • končni izpit (50 % ocene)

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6.0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

Ucitelj

Tamara Mikolič Južnič