Prevajanje pravnih besedil

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 60
Oblika:

Izvajalec

doc. dr. Sandro Paolucci

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 • Kompetence za prevajanje in razumevanje italijanskih in slovenskih pravnih besedil;
 • Osnovne teoretične in jezikovne kompetence za italijanščino in slovenščino ter italijanski in slovenski pravni sistem;
 • Tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja pravnih besedil;
 • Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene;
 • Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica;
 • Kompetence za tvorjenje pravnih besedil v skladu s specifičnimi konvencijami italijanskega ali slovenskega jezika;
 • Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.
 • Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju pravnih besedil.

Vsebina

Študentke in študentje skozi analizo obstoječih prevodov in lastnim soočanjem z besedili spoznajo različne vrste pravnih besedil. Osredotočijo se na povečevanje sposobnosti razumevanja besedila tako v slovenščini kot v italijanščini, predvsem v primerih skladenjske oziroma formalne kompleksnosti, intertekstualnosti, jezikovnih norm in specifičnih značilnosti in potreb pravnih besedil. Uporabljajo in razvijajo kompetence pri reševanju kompleksnih prevajalskih problemov, tako specifičnih, besedilno vezanih, kot tudi sistemskih. Spoznavajo torej osnovne zakonitosti prevajanja tega tipa besedil s poudarkom na pomembnosti področja, kot tudi na pričakovanjih, zahtevah in normah ciljnih uporabnikov.

Temeljna literatura

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:

 • Megale, Fabrizio. Teorie della traduzione giuridica fra diritto comparato e translation studies. Editoriale Scientifica, Napoli, 2008.
 • Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
 • Enojezični italijanski slovar; študent lahko izbira med slovarji večjih italijanskih založb: Zanichelli, Garzanti itd.
 • Šlenc, S. 1997. Veliki italijansko-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.
 • Kotnik, J. 1986. Slovensko-italijanski slovar. Ljubljana: DZS.
 • Apovnik, Primožič, Feri. 1999. Slovenski pravni leksikon, Ljubljana: OST

Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki, na primer:

 • Fabjan Bajc, D. 1994. Lažni prijatelji/I falsi amici.  Slovensko italijanski slovar paronimov/Vocabolario italiano-sloveno dei paronimi. Trst: Mladika.
 • Fabjan Bajc, D.  Dve muhi na en mah/Due piccioni con una fava, slovensko-italijanski frazeološki slovar/Vocabolario fraseologico sloveno-italiano.Celje: Mohorjeva družba.
 • Merkù, P. 1999. Slovenska krajevna imena v Italiji/Toponimi sloveni in Italia. Trst: Mladika.
 • Več avtorjev. 1994. Tematski slovar poslovnih izrazov in fraz v šestih jezikih: nem., angl., špansko, franc., ital. in slov., Ljubljana: Cankarjeva založba.
 • Pa tudi: slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji (npr. pravo), italijansko-angleški, italijansko-nemški in drugi dvojezični slovarji.

Metode poučevanja in učenja

Seminarji, projektno delo, individualne naloge, vodeni individualni študij, sodelovalno učenje, simulacije

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija prevajanja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 • medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (50 % ocene)
 • končni izpit (50 % ocene)

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6.0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

Ucitelj

Sandro Paolucci