Konsekutivno tolmačenje A-C-C

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 0
Oblika: vaje

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 • Usvajanje, poglabljanje in širjenje osnovnih znanj na področju konferenčnega tolmačenja.
 • Urjenje spomina za potrebe konferenčnega tolmačenja.
 • Urjenje sposobnosti povzemanja in sinteze.
 • Razvijanje pristopov k usvajanju in poglabljanju besedišča, vezanega na specifična področja znanja.
 • Poglabljanje jezikovnega znanja tako v maternem (slovenskem) kot v tujem (angleškem / nemškem / francoskem / italijanskem) jeziku,
 • Širjenje in poglabljanje enciklopedičnega védenja ter medkulturnega zavedanja.
 • Izpopopolnjevanje slušnega razumevanja ter govornega izražanje v različnih govornih položajih in ob uzaveščanju večplastnosti jezika in sloga.
 • Urjenje v nastopanju.
 • Usposabljanje za konsekutivno tolmačenje na strokovnih in političnih srečanjih in konferencah ter za ustrezno nastopanje v javnosti.

Vsebina

Osnovna znanja iz konsekutivnega tolmačenja. Spominske vaje. Povzemanje (slo –slo, nato iz tujega jezika v materni jezik). Urjenje sposobnosti sinteze. Vaje nastopanja s predstavitvijov govorov na določeno temo. Uvod v zapisovanje. Konsekutivno tolmačenje s stopnjevanjem trajanja besedil in izpopolnjevanjem za nastopanje v javnosti.

Temeljna literatura

 • Falbo,C.,Russo,M. in Straniero Sergio, F (ur.). (1999).Interpretazione simultanea e consecutiva. Ulrico Hoepli Editore: Milano,202-206.
 • Gran,L.&Riccardi,A. (ed.). (1997).Nuovi orientamenti negli studi sull‘interpretazione.Padova:Cooperativa Libraria Editrice Universita‘ di Padova
 • Markič,J.(1998). Konferenčno tolmačenje.Jezik za danes in jutri.Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje, 322 – 327.
 • Matyssek,H.(1989).Handbuch der Notizentechnik fuer Dolmetscher.Heilderberg:Julius Groos Verlag.
 • Popović,M.(1999). Kako se tolmač pripravlja na svoje delo.Ljubljana:Uporabno jezikoslovje 7-8,170-178.
 • Rozan, J.F. (1959). La prise de notes en interpretation consécutive. Geneve:Georg.
 • Snelling, D. C. (2000). Upon the genesis of translator and interpreters. The Linguist 39/2, 34 – 36.

Metode poučevanja in učenja

Laboratorijske vaje, individualno delo s študenti

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija tolmačenja

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 • končna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen obeh sklopov. Oba sklopa se zaključita z ustnimi izpiti
 • od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno) ob upoštevanju Statuta UL in fakultetnih pravil.