Simultano tolmačenje A-C-C

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 0
Oblika:

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 • Usvajanje, poglabljanje in širjenje osnovnih znanj na področju konferenčnega tolmačenja.
 • Urjenje spomina za potrebe konferenčnega tolmačenja.
 • Razvijanje pristopov k usvajanju in poglabljanju besedišča, vezanega na specifična področja znanja.
 • Poglabljanje jezikovnega znanja tako v maternem (slovenskem) kot v tujem (angleškem / nemškem / francoskem / italijanskem) jeziku,
 • Širjenje in poglabljanje enciklopedičnega védenja ter medkulturnega zavedanja.
 • Izpopopolnjevanje slušnega razumevanja ter govornega izražanje v različnih govornih položajih in ob uzaveščanju večplastnosti jezika in sloga.
 • Usposabljanje za simultano tolmačenje na strokovnih in političnih srečanjih in konferencah ter za ustrezno nastopanje v javnosti.

Vsebina

Osnovna znanja iz simultanege tolmačenja – spominske zmogljivosti, razumevanje besedil, njihove zgradbe, namena govorca in konteksta, v katerem poteka sporazumevanje med udeleženci v govornem položaju, povzemanje in podajanje. Uvajanje v simultano tolmačenje - zvesto ponavljanje izvirnika v maternem oziroma tujem jeziku (ti. senčenje), ponavljanja izvirnika tako, da ga oblikovno preoblikujemo (ti. parafraziranje oziroma reformuliranje). Simultano tolmačenje najprej krajših, potem pa vse daljših sklopov (do približno sedem do deset minut) iz tujega jezika v slovenščino in iz slovenščine v prvi tuji jezik. Izpopolnjevanje nastopanja v javnosti.

Temeljna literatura

 • Falbo,C.,Russo,M. in Straniero Sergio, F (ur.). (1999).Interpretazione simultanea e consecutiva. Ulrico Hoepli Editore: Milano,202-206.
 • Gran,L.&Riccardi,A. (ed.). (1997).Nuovi orientamenti negli studi sull‘interpretazione.Padova:Cooperativa Libraria Editrice Universita‘ di Padova
 • Lambert, S. & Moser-Mercer, B. (ur.) (1994). Bridging the Gap: Empirical Research in Simultaneous Interpretation. Amsterdam-Philadelphia: Benjamins.
 • Lederer, M. (1981). La traduction simultanée. Paris: Lettres Modernes.
 • Ljeskovac, N. &  Markič, J. (1993). Konferenčna terminologija. Ljubljana: samozaložba
 • Markič, J. (1999). »Simultano tolmačenje«. Uporabno jezikoslovje 7-8. 170-178.
 • Popović,M.(1999). Kako se tolmač pripravlja na svoje delo.Ljubljana:Uporabno jezikoslovje 7-8,170-178.
 • Snelling, D. C. (1991). Changes in language structure in simultaneous interpreting. V: La formation des interprètes de conférence, Conference 1987, Université de Mons-Hainault.
 • Snelling, D. C. (1992). Strategies for Simultaneous Interpreting from Romance Languages into English. Campanotto Editore Udine: Udine.
 • Snelling, D. C. (1992). Taxonomy and simultaneous interpretation, Terminologie et Traduction, 2/3, 313-315.

Metode poučevanja in učenja

Laboratorijske vaje, individualno delo s študenti

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija tolmačenja

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

 • Končna ocena je sestavljena iz povprečja pozitivnih ocen vseh sklopov. Vsi sklopi se zaključijo z ustnimi izpiti.
 • Od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno) ob upoštevanju Statuta UL in fakultetnih pravil.