Korpusno prevodoslovje

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: predavanja

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

1. Razumevanje metodologije in instrumentarija za prevodoslovno analizo eno- in večjezičnih korpusov

2. Kompetenca gradnje korpusov za potrebe prevodoslovne analize s pomočjo obstoječih in lastnih virov

3. Kompetenca izbire ravni analize v odvisnosti od stopnje označenosti korpusa

4. Razvijanje kompetence kritične interpretacije iz korpusa pridobljenih podatkov za prevodoslovne namene

Opis vsebine

Slušatelji se prek temeljne literature samostojno seznanijo z glavnimi izsledki korpusnega prevodoslovja, nato pa na predavanjih in praktičnih tutorskih urah spoznajo metode gradnje korpusov za prevodoslovne namene ter njihove izrabe. Na podlagi lastnega korpusa opravijo analizo izbranega prevodoslovnega pojava.

Temeljna literatura

 • Baker, Mona (2004). A Corpus-based View of Similarity and Difference in Translation, International Journal of Corpus Linguistics 9(2): 167-193.
 • Bowker, Lynne (2001). “Towards a Methodology for a Corpus-Based Approach to Translation Evaluation,” Meta, Vol. 46(2), 345-364.
 • Kenny, Dorothy (2001). Lexis and Creativity in Translation. St. Jerome.
 • Laviosa, Sara (2002). Corpus-based Translation Studies:
 • Theory, Findings, Applications. Amsterdam/New York, NY.
 • Sinclair, John (1991). Corpus, Concordance, Collocation. Oxford University Press, Oxford.

Predvideni študijski dosežki

 • Seznanjenost s temeljnimi prevodoslovnimi spoznanji, pridobljenimi s korpusno metodo.
 • Poznavanje obstoječih korpusnih virov, primernih za prevodoslovne študije.
 • Razumevanje načel gradnje korpusov za prevodoslovne namene.
 • Računalniška in matematična znanja, potrebna za izvajanje korpusnih analiz.
 • Prevodoslovna analiza izbranega problema na lastni besedilni zbirki.
 • Evalvacija korpusne metode v primerjavi z drugimi, kritično presojanje uporabnosti rezultatov glede na količino podatkov in reprezentativnost korpusa.
 • Razumevanje empiričnih raziskovalnih postopkov, z jezikoslovno aplikacijo.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminar in tutorske ure.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi oz. drugi letnik doktorskega študija prevodoslovja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Izpit, seminarska naloga (korpusna analiza izbranega prevodoslovnega pojava).

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

Metode evalvacije kakovosti

Samoevalvacija.

Sestavljalec učnega načrta

doc. dr. Špela Vintar