Računalniška leksikografija

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: predavanja

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

1. Razvijanje sposobnosti samostojne korpusne analize.

2. Razvijanje sposobnosti kritičnega vrednotenja modelov leksikalne korpusne analize.

3. Razvijanje sposobnosti oblikovanja novih alternativnih ali hibridnih modelov korpusne analize.

4. Razvijanje sposobnosti celovitega jezikovnega opisa in interpretacije besedil.

5. Razvijanje sposobnosti prenosa leksikografske teorije v leksikografsko prakso.

6. Razvijanje sposobnosti jezikovne analize z uporabo IKT.

Opis vsebine

Slušatelji se seznanijo z načeli računalniške leksikografije – od pridobivanja leksikografsko relevantnih jezikovnih podatkov iz korpusov prek njihovega hierarhiziranja in hranjenja do vključevanja v slovar. Pri tem se izhaja iz metodoloških okvirov korpusnega jezikoslovja, ki je temelj sodobni leksikografiji. Predstavljeni so predvsem postopki leksikalne korpusne analize za angleščino in slovenščino, jezikovno neodvisni modeli so nadgrajeni z jezikovno odvisnimi. Ob konkretnih leksikalnih analizah so ti kritično ovrednoteni. Rezultati korpusne jezikovne analize so osnova za spoznavanje in razvijanje modelov hranjenja korpusno induciranih jezikovnih podatkov: spoznavanje orodij za hranjenje in hierarhiziranje jezikovnih podatkov za leksikografske potrebe oz. samostojno razvijanje standardno označene podatkovne zbirke (SGML/XML).

Temeljna literatura

1. COMPLEX - Computational Lexicography (Zborniki konferenc od l. 1992 dalje).
2. EURALEX – European Association for Lexicography (Zborniki konferenc od l. 1992 dalje).
3. Geoff Barnbrook, 2002: Defining Language. A Local Grammar of Definition Sentences. Amsterdam: John Benjamins.
4. Howard Jackson,  2002: Lexicography. An Introduction: London: Routledge.
5. Graeme Kennedy, 1998: An Introduction to Corpus Linguistics. London: Longman.

Spletni viri:
1. Word sketches: http://www.itri.brighton.ac.uk/~Adam.Kilgarriff/wordsketches.html
2. WordNethttp://www.cogsci.princeton.edu/~wn/
3. The Word Spy: http://www.wordspy.com/
4. Spletni slovarji: http://www.sigov.si/slovar.html

Predvideni študijski dosežki

  • Znanje o jezikoslovnih podstavah računalniške leksikografije;
  • Znanje o metodologiji korpusne analize;
  • Znanje o postopkih (a) pridobivanja, (b) hranjenja in (c) hierarhiziranja leksikografsko relevantnih jezikovnih podatkov.
  • Razumevanje pluralnosti leksikografskih  modelov in prispevka posameznega modela k specializiranim oz. celovitim leksikalnim opisom.
  • Uporaba načel korpusne analize na slovenskih besedilih in njihov prenos v sodobno leksikografsko prakso.
  • Uporaba konceptov korpusnega jezikoslovja za specializirane ali celovite leksikalne opise. Uporaba IKT pri jezikoslovni analizi in hranjenju ter hierarhiziranju jezikovnih podatkov.
  • Uzaveščanje pluralnosti teoretičnih premis v sodobni leksikografski teoriji in praksi; spodbujanje izoblikovanja lastne leksikalne analize; kritično ovrednotenje razmerja med teoretičnimi načeli sodobne in tradicionalne leksikografije ter posledično njihovega vpliva na leksikalne opise.
  • Spretnosti interpretiranja (strokovnih) besedil; razvijanje sposobnosti kritičnega vrednotenja strokovnih besedil; razvijanje bralnih in pisnih  sposobnosti; razvijanje kritičnega uma; razvijanje sposobnosti izoblikovanja samostojne jezikovne analize; zavedanje različnih teoretičnih leksikografskih modelov in leksikografskih praks ter kompleksnosti teoretične misli; spretnosti uporabe domače in tuje strokovne literature; spretnosti uporabe IKT.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminar in tutorske ure.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi oz. drugi letnik doktorskega študija prevodoslovja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Ustni izpit, seminarska naloga (samostojna korpusna leksikalna analiza) s predstavitvijo v seminarju.

Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.

Metode evalvacije kakovosti

Samoevalvacija.

Sestavljalec učnega načrta

doc. dr. Vojko Gorjanc