Tvorjenje besedil v nemščini II

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: seminar

Izvajalka

izr. prof. dr. Andrea Leskovec

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 • Sposobnost uporabe vseh predhodno usvojenih jezikovnih zmožnosti za tvorbo zahtevnejših besedil v nemščini;
 • Krepitev sposobnosti izražanja;
 • Urjenje v govornih sposobnostih;
 • Urjenje v bralnih sposobnostih;
 • Širitev nemškega besedišča;
 • Dopolnjevanje znanja iz področja stalnih besednih zvez;
 • Urjenje besedotvorne in skladenjske ter stilistične analize besedil;
 • Prepoznavanje in analiza retoričnih figur kot so: ironija, metafore, simbole itd.;
 • Prepoznavanje kulturnih specifičnosti jezika in besedil;
 • Dopolnjevanje družbenega in kulturnega ozadja obravnavanih besedil.

Vsebina

Študentje in študentke se seznanijo z naslednjimi vsebinami:

 1. - tvorjenje nemških besedil iz različnih  tematskih sklopov (strokovno poročilo, zapisnik, novinarski članki, komentar, esej itd.);
 2. - jezikovna obdelava različnih tem;
 3. - diskusije/pisni izdelki v okviru danih tem;
 4. - idiomi, stalne besedne zveze;
 5. - stilistične posebnosti jezika;
 6. - kulturno-specifične značilnosti besedil;
 7. - medkulturna razsežnost prevajalskega dela.

Temeljna literatura

 1. - Kast, Bernd (1999): Fertigkeit Schreiben. Langenscheidt.
 2. - Schneider, Wolf (2007): Deutsch! Das Handbuch für attraktive Texte. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
 3. - Schneider, Wolf (2001): Deutsch für Profis. Wege zu gutem Stil. München: Goldmann.
 4. - Fix, Martin (2006): Texte schreiben. Schreibprozesse im Deutschunterricht. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh (UTB).
 5. - Zimmermann, Günther (2005): Texte schreiben – einfach, klar, verständlich. Göttingen: Business Village.
 6. Nord, Christiane (2007): Textanalyse und Übersetzen. Heidelberg: Julius Groos Verlag.
 7. - Gradivo, ki ga pripravi izvajalec oz. izvajalka.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija prevajanja/tolmačenja. Predhodni vpis v predmet Tvorjenje besedil v nemščini I.

Metode ocenjevanja

Pisni izpit.

 

Ucitelj

Andrea Leskovec