Analiza besedil v nemščini II

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: seminar

Izvajalka

izr. prof. dr. Andrea Leskovec

Opis predmeta

Cilji in predmetno specifične kompetence

 • Sposobnost uporabe vseh predhodno usvojenih jezikovnih zmožnosti za tvorbo zahtevnejših besedil v nemščini;
 • Krepitev sposobnosti izražanja;
 • Urjenje v govornih sposobnostih;
 • Urjenje v bralnih sposobnostih;
 • Širitev nemškega besedišča;
 • Dopolnjevanje znanja iz področja stalnih besednih zvez;
 • Urjenje besedotvorne in skladenjske ter stilistične analize besedil;
 • Prepoznavanje in analiza retoričnih figur kot so: ironija, metafore, simbole itd.;
 • Prepoznavanje kulturnih specifičnosti jezika in besedil;
 • Dopolnjevanje družbenega in kulturnega ozadja obravnavanih besedil.

Vsebina

 1. - Analiza nemških besedil iz različnih tematskih sklopov.
 2. - Jezikovna obdelava različnih tem.
 3. - Diskusije/pisni izdelki v okviru danih tem.
 4. - Poglavja iz nemške slovnice.
 5. - Stilistične posebnosti jezika.
 6. - Kulturno-specifične značilnosti besedil.
 7. - Medkulturna razsežnost prevajalskega dela.

Temeljna literatura

 1. - Kast, Bernd (1999): Fertigkeit Schreiben. Langenscheidt.
 2. - Schneider, Wolf (2007): Deutsch! Das Handbuch für attraktive Texte. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.
 3. - Schneider, Wolf (2001): Deutsch für Profis. Wege zu gutem Stil. München: Goldmann.
 4. Nord, Christiane (2007): Textanalyse und Übersetzen. Heidelberg: Julius Groos Verlag.
 5. - Gradivo, ki ga pripravi izvajalec oz. izvajalka. / Materials prepared by the teacher.

Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija prevajanja/tolmačenja. Predhodni vpis v predmet Analiza besedil v nemščini I.

Metode ocenjevanja

Pisni izpit.

 

Ucitelj

Andrea Leskovec