Terminologija

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Razvijanje terminotvornih kompetenc v maternem jeziku skozi opazovanje terminoloških postopkov v maternem in drugih jezikih. Razvijanje sposobnosti uporabe teoretičnih in praktičnih terminoloških načel pri terminografskem delu za prevajalske namene.

Vsebina

  • Uvod v terminološko vedo. Razmerje termin- leksem; termin - pojem. Zgodovina terminološke vede.
  • Pojmovni sistemi, razmerja med pojmi, pisanje definicij.
  • Terminotvorje, prevzemanje, terminologizacija.
  • Terminografija. Tipi terminografskih del.
  • Računalniško podprta terminografija, korpusne metode, orodja za upravljanje terminoloških baz.
  • Terminološki standardi, podatkovni formati, XML in TBX.
  • Terminološka analiza specializiranega besedila s prevajalskega vidika.

Temeljna literatura

  • M. Theresa Cabre: Terminology. Theory and Practice. John Benjamins, 2001.   
  • Vintar, Š. (2008) Terminologija. Terminološka veda in računalniško podprta terminografija. Ljubljana: Filozofska fakulteta.  

Pogoj za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik magistrskega študija tolmačenja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Pisni izpit.