Leksikologija

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Nosilec

izr. prof. dr. Primož Jurko

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Študentje se seznanijo z osnovno problematiko besedja in sinhronega besedoslovja. Poudarek je na kompetenci reševanja pogostih praktičnih problemov, zlasti tistih prevajalske narave. Analiza in primerjava tradicionalnih pristopov k tematiki in sodobnega, elektronsko-korpusno podprtega dela z leksiko pri prevajanju, tako, da študentje lahko tudi sami ugotavljajo razločke. Posebej se uzavešča dejstvo o delni prevodni ustreznosti ter velik pomen leksikologije za praktične prevajalske potrebe.

Razvijanje sposobnosti prepoznavanja in obravnavanja leksikalnih problemov.

Izoblikovanje različnih pristopov sestavljanja, optimalne (upo)rabe in sistematskega in realnega vrednotenja raznovrstnih slovarjev.

Razvijanje sposobnosti razlikovanja med izrazjem s specifično referenco in ostalim (splošnim) izrazjem.

Vsebina

Obravnavane vsebine: Osnovne lastnosti besedišča. Heterogenost leksikalnega pomena in druge pomenske lastnosti leksikalnih enot. Slovnični in leksikalni pomen. Paradigmatični odnosi v leksiki. Semantična polja. Pisano in govorjeno besedišče. Vloga sobesedila. Krajši uvod v besedotvorje z angleškimi zgledi. Prikaz osnov slovensko-angleške protistavne analize besedja.

Temeljna literatura

  • Carter, R.A. 1998. Vocabulary. 2. izd. London: Routledge.
  • Gabrovšek, D. 2005. Words Galore. Aspects of General and Slovenian-English     Contrastive    Lexicology. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
  • Jackson, H. Zé Amvela, E. 2007. Words, meaning and vocabulary : an introduction to modern    English lexicology. London: Continuum.
  • McArthur, T., ur. 1992/1996. The Oxford Companion to the English Language. Oxford: Oxford       University Press.
  • McCarthy, M.J. 1990. Vocabulary. Oxford: Oxford University Press

Pogoj za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik magistrskega študija tolmačenja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Končni izpit po zaključenih predavanjih.

Ucitelj

Primož Jurko