Prevajanje umetnostnih besedil

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Nosilka

red. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

Vsebina

Predmet uvede problematiko določevanja literarnega prevoda in literature same. Študentke in študentje se seznanijo s pojmi, kot so medbesedilnost, literatura in literarna stilistika. Prek primerov in prevajalske problematike ugotavljajo pomen zvoka in lika v besedilu, ritma in metra. Seznanijo se z osnovnimi metričnimi sistemi, aliteracijo, asonanco in rimo, s posebno izbiro izrazov (narečje, sleng, žargon, arhaizmi, neologizmi), s tropi, z razširjenimi figurami. Spoznajo različne tipe pripovedovalcev in perspektiv, književne zvrsti in vrste. Na koncu se uvedejo še v specifične probleme prevajanja poezije, proze in dramskih besedil.

Temeljna literatura

  • Pokorn, Nike K. Prevajanje umetnostnih besedil: Teoretične osnove. Ljubljana: Oddelek za prevajalstvo
Dodatno:
  • Kmecl, M. 1983. Mala literarna teorija. Ljubljana: Založba DDU Univerzum.
  • Lefevere, A. 1994. Translating literature: Practice and theory in a comparative literature context. New York: MLA.
  • Trdina, S. 1977. Besedna umetnost. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Pogoj za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik magistrskega študija tolmačenja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Pisni izpit.

Ucitelj

Nike Kocijančič Pokorn