Podnaslavljanje

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 30
Oblika: predavanja

Opis predmeta

Cilji in predmetnospecifične kompetence

 • Razvijanje sposobnosti spoznavanja različnih strategij podnaslavljanja;
 • Razvijanje sposobnosti prepoznavanja parametrov podnaslavljanja;
 • Razvijanje sposobnosti za ugotavljanje skupnih značilnosti in razlik s prevajanjem umetnostnih in neumetnostnih besedil;
 • Razvijanje sposobnosti za kritično vrednotenje teoretskih pristopov k podnaslavljanju;
 • Usvajanje metodoloških in teoretičnih temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri podnaslavljanju.

Vsebina

Namen predmeta je predstaviti značilnosti podnaslovnega prevajanja in študentom dati teoretično osnovo za delo pri seminarskih vajah iz podnaslovnega prevajanja.

Obravnavane teme: kratek pregled zgodovine podnaslovnega prevajanja; zunanji dejavniki, ki omejujejo podnaslovno prevajanje: usklajenost besedila s sliko, bralne zmožnosti gledalcev; pojem povprečnega gledalca; podnaslovni prevod kot del polisemiotičnega besedila; oblikovanje podnapisov; načela zgoščevanja besedila v podnapisih; posebnosti jezika v podnapisnih kot vmesne zvrsti med pisanim in govorjenim; podnaslavljanje različnih vrst televizijskih oddaj in filmov; podnaslavljanje, sinhronizacija in brani komentar; podnaslavljanje za slušno prizadete.

Temeljna literatura

 • Ivarsson, Jan, in Mary Carroll. 1998. Subtitling. Simrishamm: TransEdit.
 • Gambier, Yves, ur. 1998. Translating for the media. Turku: Painosalama OY.
 • Kovačič, Irena. 1996. Subtitling strategies : a flexible hierarchy of priorities. V: Heiss, Christine, in Rosa Maria Bollettieri Bosinelli (ur.): Traduzione multimediale per il  cinema, la televisione e la scena: atti del convegno internazionale. Bologna:  CLUEB, str. 297-305.
 • Kovačič, Irena. 1998. Six subtitlers – six subtitling texts. V: Bowker, Lynne, in sod.  (ur.): Unity in diversity? Current trends in translation studies. Manchester: St.  Jerome, str. 75-82.
 • Gambier, Yves, ur. 1995. Audiovisual Communication and Language       
 • Transfer. Translatio – FIT Newsletter (XIV, 3-4).
 • Cintas, Jorge Díaz (ur.) 2009. Motion Pictures into German, French and Spanish. Frankfurt: Lang.
 • New trends in audiovisual translation. Bristol (UK) ; Buffalo (USA): Multilingual Matters.
 • Şerban, Adriana, Matamala, Anna, in Jean-Marc Lavaur (ur.) 2011. Audiovisual translation in close-up : practical and theoretical approaches. Bern: P. Lang.

Pogoj za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v prvi letnik študija tolmačenja.

Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica

Pisni izpit po prvem letniku.