Dvojezična terminografija

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Opis predmeta

Cilji in kompetence

1. Razvijanje sposobnosti za ustrezno metodološko obravnavo leksikološke raziskave.
2. Razvijanje sposobnosti za izpeljavo slovensko-francoske kontrastivne leksikološke študije.
3. Razvijanje sposobnosti prepoznavanja temeljnih besedil in teoretičnih izhodišč v sodobni leksikologiji, ki nastaja v francoskem okolju.

Vsebina

Obravnavane vsebine:
- razmejitev in problematika nekaterih temeljnih leksikoloških pojmov znotraj različnih teoretičnih okvirov (strukturalizem, tvorbeno-pretvorbeno jezikoslovje, psihomehanika, model »pomen-besedilo«, kognitivno jezikoslovje) : jezikovni znak, beseda, leksikalna enota, termin, morfem, leksem, frazem
- specifični problemi paradigmatskih in sintagmatskih medleskemskih razmerij (sinonimija, antinomija, hiponimija, hipernimija, pomenska polja, polisemija, homonimija, kolokacije)
- sodobni, računalniško podprti pristopi (korpusno jezikoslovje, statistična leksikologija) 
- družbena in diahrona razslojenost oziroma strukturiranost francoskega besedišča v primerjavi s slovenskim
- problemi tujk, izposojenk, neologizmov v obeh jezikih
- nekatere besedotvorne posebnosti francoskega jezika v primerjavi s slovenskim
- osnovni metodološki aparat kontrastivne leksikologije (razlike v strukturiranosti besedišča, semantična ekvivalenca, medjezikovna sopomenskost, razlike na denotativni, konotativni, stilistični in kolokacijski ravnini, problem t. i. lažnih prijateljev).
 

Temeljna literatura

1. L'Homme, M.-C. 2004. La terminologie: principes et techniques. Montréal: Les Presses de l'Université de Montréal.
2. Cabré, M. T. 1998. La terminologie. Otawa, Paris: Les Presses de l'Université d'Otawa, Armand Colin.
3. Lehmann, A., Martin-Berthet, F. 1999. Introduction à la lexicologie: sémantique et morphologie. Paris: Dunod.
4. Mel'čuk, I. A. et alii. 1995. Introduction à la lexicologie explicative et combinatoire. Louvain-la-Neuve: Duculot.
 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik magistrskega študija prevajanja.

Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Končna ocena je sestavljena iz: Medletno ocenjevanje (40% končne ocene), izpit (60% končne ocene). Za pozitivno oceno je potrebno doseči povprečno oceno vsaj 6.0.
 
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.