Podnaslavljanje II

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Opis predmeta

Cilji in kompetence

1. Razvijanje sposobnosti analiziranja polisemiotičnega besedila.
2. Razvijanje sposobnosti oblikovanja podnaslovnega besedila v odvisnosti od dialoga, slike in ritma dogajanja.
3. Razvijanje sposobnosti zgoščevanja besedila in obvladovanja dejavnikov, ki vplivajo na izbire pri zgoščevanju.
4. Razvijanje sposobnosti prevajanja v jeziku, ki po zvrstnostni opredelitvi povezuje značilnosti pisanega in govorjenega jezika.
5. Razvijanje obvladanja tehničnega postopka podnaslavljanja, vključno z uporabo specialnih računalniških programov in specifične opreme za podnaslavljanje.
6. Razvijanje sposobnosti razumevanja dejavnikov, ki vplivajo na percepcijo podnapisov.
7. Razvijanje sposobnosti izbire ustrezne podnaslavljalske strategije v odvisnosti od žanra in predvidenega občinstva.
 

Vsebina

Delo poteka v obliki samostojnega podnaslavljanja s skupinsko analizo in evalvacijo. Obravnavane teme:
I. del: podnaslavljanje po literarni predlogi; podnaslavljanje neangleških filmov in oddaj preko angleščine kot vmesnega jezika; podnaslavljanje brez dialog liste; podnaslavljanje filmov z zahtevnim ritmom; prevajanje zahtevnejših dokumentarnih in govornih oddaj;
II. del: podnaslavljanje nemških/ francoskih/ italijanskih filmov ali oddaj; podnaslavljanje slovenskih filmov in oddaj v nemščini/ francoščini/ italijanščini; priprava podpornega gradiva ob podnaslovitvi slovenskih filmov in oddaj v tujem jeziku; nadnaslavljanje oper in drugih gledališkoglasbenih del; podnaslavljanje za gluhe; videoopis za slepe.
 

Temeljna literatura

1.         Ivarsson, Jan, in Mary Carroll. 1998. Subtitling. Simrishamm: TransEdit.
2.         Gambier, Yves, ur. 1998. Translating for the media. Turku: Painosalama OY.
3.         Kovačič, Irena. 1996. Subtitling strategies : a flexible hierarchy of priorities. V: Heiss, Christine, in Rosa Maria Bollettieri Bosinelli (ur.): Traduzione multimediale per il  cinema, la televisione e la scena: atti del convegno internazionale. Bologna:  CLUEB, str. 297-305.
4.         Kovačič, Irena. 1998. Six subtitlers – six subtitling texts. V: Bowker, Lynne, in sod.  (ur.): Unity in diversity? Current trends in translation studies. Manchester: St.  Jerome, str. 75-82.
5.         Gambier, Yves, ur. 1995. Audiovisual Communication and Language       
6.         Transfer. Translatio – FIT Newsletter (XIV, 3-4).
7. Cintas, Jorge Díaz (ur.) 2009. Motion Pictures into German, French and Spanish. Frankfurt: Lang.
New trends in audiovisual translation. Bristol (UK) ; Buffalo (USA): Multilingual Matters.
8. Şerban, Adriana, Matamala, Anna, in Jean-Marc Lavaur (ur.) 2011. Audiovisual translation in close-up : practical and theoretical approaches. Bern: P. Lang.
 
Gradiva/Course materials:
1. Kovačič, Irena (2005) Gradivo za seminar podnaslavljanje II. Angleščina. Ljubljana: FF, Oddelek za prevajalstvo.
2. Kovačič, Irena (2005) Gradivo za seminar podnaslavljanje II. Nemščina. Ljubljana: FF, Oddelek za prevajalstvo.
3. Kovačič, Irena (2005) Gradivo za seminar podnaslavljanje II. Francoščina. Ljubljana: FF, Oddelek za prevajalstvo.
4. Kovačič, Irena (2005) Gradivo za seminar podnaslavljanje II. Italijanščina. Ljubljana: FF, Oddelek za prevajalstvo.
 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija prevajanja in opravljena izpita iz Podnaslavljanja I ter prevajalskega modula I – Podnaslavljanje filmov in igranih oddaj/ Podnaslavljanje dokumentarnih in dogovrnih oddaj.

Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Končna ocena je sestavljena iz
- medletnega ocenjevanja podnaslovitev in analiz (40 % ocene);
- končnega izpita – podnaslovitve 2 10-minutnih odlomkov (an/ne/fr/it-sl; sl-an/ne/fr/it) s komentarjem (60 % ocene).