Prevajanje humanističnih in literarnih besedil II

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Nosilka

red. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn

Izvajalci

doc. dr. Nataša Hirci
red. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn

Opis predmeta

Cilji in kompetence

1.  Kompetence za prevajanje in razumevanje angleških in slovenskih literarnih in humanističnih besedil;
2.  Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za angleščino in slovenščino ter angleško in slovensko kulturo;
3.  Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja umetnostnih in humanističnih besedil;
4.  Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene;
5.  Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica;
6.  Kompetence za redakcijo in tvorjenje humanističnih besedil v skladu s specifičnimi konvencijami angleškega ali slovenskega jezika;
7.  Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.
8.  Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju literarnih in humanističnih besedil.
 

Vsebina

Študentke in študentje uporabijo pri prevajanju sedem osnovnih strategij prevajanja pesmi (fonemski, dobesedni, metrični, prozni, rimani, metrično domači prevod in interpretacija). Pri prevajanju proznih besedil se osredotočijo na povečevanje sposobnosti razumevanja besedila tako v slovenščini kot v angleščini, predvsem v primerih skladenjske kompleksnosti in dvoumnosti, intertekstualnosti, spreminjanja perspektive, literarnih in kulturnih aluzij, zgodovinskih referenc, besednih iger in slogovne zaznamovanosti (še posebej se posvetijo problematiki prevajanja dialektov, slenga, asindetona in polisindetona). Spoznajo korekturna znamenja in se jih naučijo uporabljati. Pri prevajanju humanističnih besedil spoznavajo zakonitosti prevajanja tega žanra, poudarja se pomembnost tipa besedila, kot tudi pričakovanja, zahteve in norme ciljne publike. Seznanijo se z delom in s sodelovanjem s stilističnim svetovalcem za angleščino.

Temeljna literatura

Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:
1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
2. Slovar kolokacij, npr.:/A collocation dictionary, e.g.: Oxford Collocations Dictionary for Students of English. 2002. Oxford: OUP.
3. Enojezični EFL angleški slovar (približno 70.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.: Longman Group, Collins Publishers, Oxford University Press, Chambers etc.
4. Enozvezkovni enojezični angleški slovar (približno 170.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.: Collins Publishers, Oxford University Press, Longman Group, Chambers, Merriam-Webster, Random House etc.

5. Za dekodiranje: Krek, S. (ed.) 2005-6. Veliki angleško-slovenski slovar OXFORD®-DZS. Ljubljana: DZS.
6. Za kodiranje: Drinovec Sever, N., Pogačnik, A., Žerak, A. (eds). 2010. Priročni angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar. Ljubljana: DZS, and optionally Grad, Anton, Henry Leeming. 1994. Slovensko-angleški slovar. Ljubljana, DZS.
 
Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki: na primer Longman Language Activator (1993), slovar nepravih prijateljev, slovarji rim, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, angleško-nemški, angleško-francoski, angleško-italijanski, angleško-španski dvojezični slovarji.
 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija prevajanja.

Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
- medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (40 % ocene)
- končni izpit (60 % ocene).
Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6.0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.
 
 
Ucitelj

Nike Kocijančič Pokorn

Ucitelj

Nataša Hirci