Lokalizacija

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Opis predmeta

Cilji in kompetence

Predmet podaja praktična znanja s področja prevajanja računalniških programov in spletnih strani.

Vsebina

Uvod v lokalizacijo. Lokalizacija, globalizacija, slovenjenje. Pregled terminoloških virov s področja računalništva. Spletne strani, HTML, spletni formularji, spletno programiranje. Prevajanje spletišč. Program TRADOS TagEditor. Program Alchemy Catalyst. Projekt prevajanja računalniškega programa za realnega naročnika (skupinsko delo v 2. semestru).

Temeljna literatura

Bert Esselink: A Practical Guide to Software Localization. John Benjamins 2000.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik magistrskega študija prevajanja.

Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Kolokvij, projektno delo, izpit.