Dvojezična leksikologija in leksikografija

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Opis predmeta

Vsebina

•          Uvod in osnovna terminologija
•          Leksikografski opis jezika
•          Tipologija leksikografskih priročnikov
•          Uporabnik slovarja – vloga in potrebe
•          Analiza in primerjava tipičnih predstavnikov posameznih slovarskih vrst
•          Makrostruktura dvojezičnega slovarja
•          Mikrostruktura dvojezičnega slovarja
•          Trendi v sodobni dvojezični leksikografiji
•          Sestava poskusnega slovarskega gesla

Cilji in kompetence

•          Uvajanje v strokovno terminologijo leksikografije
•          Ozaveščanje razlik med eno- in večjezičnim pristopom k leksikografjiji
•          Razvijanje sposobnosti za osnovno leksikografsko delo
 

Temeljna literatura

Atkins, S. and Rundell, M. 2008. The Oxford Guide to Practical Lexicography. Oxford: OUP.
Fontenelle, T. ed. 2008. Practial Lexicography. Oxford: OUP.
Landau, S.I. 2001. Dictionaries. 2d edn. Cambridge: CUP.
Svensen, B. 2009. A Handbook of Lexicography. Cambridge: CUP.
 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija prevajanja.

Načini ocenjevanja

Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Izdelava pisne seminarske naloge.