Prevajanje v francoščino: kulturnospecifična besedila II

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Izvajalka

doc. dr. Sonia Vaupot

Opis predmeta

Cilji in kompetence

1.         Kompetence za prevajanje in razumevanje francoskih in slovenskih splošnih besedil;
2.         Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za francoščino in slovenščino ter francosko in slovensko kulturo;
3.         Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja slovenskih besedil v francoščino;
4.         Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene;
5.         Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica;
6.         Kompetence za redakcijo in tvorjenje splošnih besedil v skladu s specifičnimi konvencijami francoskega jezika;
7.         Sposobnost samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.
8.         Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju v francoščino.
 

Vsebina

 
Seminar je namenjen razvijanju jezikovne, prevajalske in medkulturne kompetence študentov in je usmerjen v vzpodbujanje občutljivosti za kulturno specifičnost francoskih in slovenskih besedil.
Pouk se osredotoča na povečevanje sposobnosti razumevanja besedil tako v slovenščini kot v francoščini, predvsem v primerih skladenjske kompleksnosti in dvoumnosti, metaforičnega pomena, analogij ter specifično slovenskih oz. francoskih kulturnih referenc. Delo pri seminarju je usmerjeno k vzpodbujanju občutljivosti za te vrste referenc in k izoblikovanju različnih strategij prenašanja specifično slovenskih elementov besedila v francoščino. Predstavitev seminarjev spremlja obravnava izbranih poglavij iz francosko-slovenske protistavne analize.
 

Temeljna literatura

 
Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Obvezni:
1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
2. Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Pariz: Dictionnaire Le Robert, 1991.
3. Grad A. 1990. Francosko-slovenski moderni slovar, Ljubljana : DZS
4. Jesenik V., Dembskij N. 2001. Slovensko-francoski slovar, Ljubljana : DZS
 
Priporočljivi:
5. Genouvrier,E., Désiral,C., Hordé, T. Nouveau dictionnaire des synonymes. Paris : Larousse
6. Dictionnaire des synonymes et contraires, H. Bertaud du Chazaud, Ed. Les Usuels du Robert
7. Le Grand Robert: Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Pariz: Société du Nuveau Littré, 1953-1964, dodatek 1970
8. Grand dictionnaire encyclopédique Larousse, Pariz: Larousse, 1982-1985.
 
Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki: slovar nepravih prijateljev, slovarji rim, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji (npr. filozofija, literarna teorija), angleško-francoski dvojezični slovarji.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

 
Vpis v drugi letnik magistrskega študija prevajanja.
 

Načini ocenjevanja

 
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
- medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (40 % ocene)
- končni izpit (60 % ocene).
 
Ucitelj

Sonia Vaupot