Prevajanje besedil za EU

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Nosilka

red. prof. dr. Ada Gruntar Jermol

Opis predmeta

Cilji in kompetence

1. Kompetence za prevajanje in razumevanje nemških in slovenskih besedil, povezanih s problematiko Evropske unije
2. Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za nemščino in slovenščino ter nemško in slovensko kulturo;
3. Poznavanje mednarodnih organizacij in njihovega delovanja
4. Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja;
5. Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene;
6. Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica;
7. Kompetence za redakcijo in tvorjenje besedil v skladu s specifičnimi konvencijami nemškega ali slovenskega jezika;
8. Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.
9. Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju besedil EU iz nemškega v slovenski jezik.
 

Vsebina

 
Študentke in študentje se v prvem semestru seznanijo z institucijami EU, podrobneje s sestavo in pristojnostmi Evropskega parlamenta, Evropske komisije in Sveta EU. Spremljajo aktualno dogajanje v medijih in zasledujejo vlogo Slovenije v evropskih povezavah. Spoznajo institucije v Sloveniji, na katere se lahko obrnejo po nasvet pri prevajanju evropskih besedil. Spoznajo spletne terminološke baze in glosarje. Seznanijo se s terminologijo EU in se s praktičnim delom pripravijo na morebitno poklicno pot kot prevajalci EU.
 

Temeljna literatura

 
Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:
 
- Bajec, A. et. al., ur. (1970-1985). Slovar slovenskega knjžnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS (dostopno tudi na spletu: http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html).
- Slovenski pravopis 1. Pravila (2001). Ljubljana: DZS, SAZU (dostopno tudi na spletu: http://bos.zrc-sazu.si/sp2001.html)
- Duden. Deutsches Universalwörterbuch A-Z (1996). Mannheim; Wien; Leipzig; Zürich: Dudenverlag.
- Debenjak, Doris et al. (2010): Veliki nemško-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.
- Debenjak, Doris et al.(2008): Veliki slovensko-nemški slovar. Ljubljana: DZS.
- Duden. Stilwörterburch (2001). Mannheim: Dudenverlag.
- Duden. Synonymwörterburch (1997). Mannheim. Dudenverlag.
 
 Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, nemško-angleški in drugi dvojezični slovarji./
 
- Izročki, ki jih pripravi izvajalec oz. izvajalka.
 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 
Vpis v drugi letnik magistrskega študija prevajanja.

Načini ocenjevanja

 
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (40 % končne ocene) in končni izpit (60 % končne ocene).
 
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.
Ucitelj

Ada Gruntar Jermol