Prevajanje literarnih besedil II

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Opis predmeta

Cilji in kompetence

 
1. Kompetence za prevajanje in razumevanje nemških in slovenskih lietrarnih besedil
2. Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za nemščino in slovenščino ter nemško in slovensko kulturo in književnost;
3. Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja;
4. Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene;
5. Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica;
6. Kompetence za redakcijo in tvorjenje besedil v skladu s specifičnimi konvencijami nemškega ali slovenskega jezika;
7. Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.
8. Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju literarnih besedil iz nemškega v slovenski jezik.
 

Vsebina

 
Študentke in študentje poglobijo poznavanje različnih žanrov leposlovnih besedil, njihovo analizo in umestitvijo v literarno-zgodovinski kontekst. Spopadajo se z zahtevnejšimi besedili – tako z liriko kot s prozo daljšega obsega. Spremljajo aktualno dogajanje na področju nemškogovoreče in slovenske literature. Osredotočajo se na nadgrajevanje sposobnosti razumevanja besedila tako v slovenščini kot v nemščini, predvsem v primerih skladenjske kompleksnosti in dvoumnosti, intertekstualnosti, spreminjanja perspektive, literarnih in kulturnih aluzij, zgodovinskih referenc, besednih iger in slogovne zaznamovanosti.
 

Temeljna literatura

 
Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:
 
- Bajec, A. et. al., ur. (1970-1985). Slovar slovenskega knjžnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS (dostopno tudi na spletu: http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html).
- Slovenski pravopis 1. Pravila. Ljubljana: DZS, SAZU, 2001 (dostopno tudi na spletu: http://bos.zrc-sazu.si/sp2001.html)
- Duden. Deutsches Universalwörterbuch A-Z (1996) Mannheim; Wien; Leipzig; Zürich: Dudenverlag.
- Debenjak, Doris et al. (2010): Veliki nemško-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.
- Debenjak, Doris et al. (2008): Veliki slovensko-nemški slovar. Ljubljana: DZS.
- Duden (2007) Richtiges und gutes Deutsch. Mannheim: Dudenverlag.
- Duden (2001). Stilwörterbuch. Mannheim: Dudenverlag. 
- Duden (1997). Sinn- und sachverwandte Wörter. Mannheim: Dudenverlag.
- Duden (1997). Synonymwörterburch. Mannheim. Dudenverlag.  
 
Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, nemško-angleški in drugi dvojezični slovarji.
 
- Hönig, Hans G. (1997): Konstruktives Übersetzen. Tübingen: Stauffenburg.
- Kautz, Ulrich (2002): Handbuch Didaktik des Übersetzens und Dolmetschens. München.
- Izročki, ki jih pripravi izvajalec oz. izvajalka.
 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

 
Vpis v drugi letnik magistrskega študija prevajanja.
 

Načini ocenjevanja

 
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (40 % končne ocene) in končni izpit (60 % končne  ocene).
 
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.