Prevajanje poslovnih in političnih besedil II

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Nosilka

doc. dr. Tanja Žigon

Izvajalka

doc. dr. Tanja Žigon

Opis predmeta

Cilji in kompetence

 
1. Kompetence za prevajanje in razumevanje nemških in slovenskih poslovnih in političnih besedil
2. Visoke kompetence za nemščino in slovenščino ter nemško in slovensko politično in poslovno stvarnost.
3. Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja.
4. Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene.
5. Kompetence za redakcijo in tvorjenje besedil v skladu s specifičnimi konvencijami in normami nemškega jezika;
6. Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela in dela v skupini.
7. Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju poslovnih in političnih besedil v nemški jezik.
 

Vsebina

 
Obravnava najpomembnejših besedilnih vrst iz področja politike, uprave in gospodarstva. Študentje spoznavajo besedišče teh področij in prevajajo ustrezna besedila. Reševanje prevajalskih problemov in poglabljanje jezikovnega znanja. Kontrastivna obravnava izbranih besedilnih vrst v slovenskem in nemškem jeziku (skladenjske, slogovne, oblikovne razlike ipd.).

Temeljni literatura

 
Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:/
 
 • Bajec, A. et. al., ur. (1970-1985). Slovar slovenskega knjžnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS (dostopno tudi na spletu: http://bos.zrc-sazu.si/sskj.html).
 • Slovenski pravopis 1. Pravila (2001). Ljubljana: DZS, SAZU (dostopno tudi na spletu: http://bos.zrc-sazu.si/sp2001.html)
 • Duden. Deutsches Universalwörterbuch A-Z (1996). Mannheim; Wien; Leipzig; Zürich: Dudenverlag.
 • Debenjak, Doris et al. (2010): Veliki nemško-slovenski slovar. Ljubljana: DZS.
 • Debenjak, Doris et al.(2008): Veliki slovensko-nemški slovar. Ljubljana: DZS.
 • Duden. Stilwörterburch (2001). Mannheim: Dudenverlag.
 • Duden. Synonymwörterburch (1997). Mannheim. Dudenverlag.
 • Apovnik, Paul; Karničar, Ludwig (1989): Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache. Wien: Manz (2 zvezka: ne-slo, slo-ne).
 
Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, nemško-angleški in drugi dvojezični slovarji.
 
 • Degen Kos, Vlasta (2000): Slovenska poslovna korespondenca; Deutsche Handelskorrespondenz. Celovec/Ljubljana/Dunaj: Mohorjeva založba.
 • Reichel, Wolfgang (2005): Erfolgreiche Musterbewerbungen und Lebensläufe. 50 Beispieltexte und Gestaltungsvorschläge. München: Wilhelm Goldmann Verlag.
 • Sachs, Rudolf (2010): Deutsche Handelskorrespondenz. Der Schriftwechsel in Export und Import. Ismaning: Hueber Verlag.
 • Moderne Geschäftsbriefe – leicht gemacht (2005). Bearbeitet von der Dudenredaktion. Mannheim/Leipzig/Wien/Zürich: Duden.
 • Izročki, ki jih pripravi izvajalec oz. izvajalka.

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

 
Vpis v drugi letnik magistrskega študija prevajanja.
 

Načini ocenjevanja

 
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
Medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (40 % končne ocene) in končni izpit (60 % končne ocene).
 
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.
Ucitelj

Tanja Žigon