Prevajanje pravnih besedil

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Nosilka

red. prof. dr. Ada Gruntar Jermol

Izvajalka

red. prof. dr. Ada Gruntar Jermol

Opis predmeta

Cilji in kompetence

1. Kompetence za prevajanje in razumevanje pravnih nemških in slovenskih besedil;
2. Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za nemščino in slovenščino ter nemško in slovensko kulturo in pravni sistem;
3. Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja pravnih besedil;
4. Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene;
5. Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica;
6. Kompetence za redakcijo in tvorjenje besedil v skladu s specifičnimi konvencijami nemškega ali slovenskega jezika;
7. Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.
8. Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju pravnih besedil iz nemškega v slovenski jezik.
 

Vsebina

 
Predmet obsega 60 ur in je razdeljen v dva sklopa:
1) osnove civilnega prava in prava Evropske unije;
2) prevajalski del seminarja.
 
Pri prvem (strokovnem) delu seminarja študenti spoznajo nekaj osnov civilnega prava in prava Evropske unije. Pri civilnem pravu je poudarek na slovenskem pravnem sistemu, vendar predavatelji pogosto navajajo tudi primerjave z drugimi pravnimi sistemi (zlasti nemškim) in pri tem opozarjajo na (terminološke) pasti, v katere se pri prevajanju pravnih besedil lahko kaj hitro ujamemo.
Pri prevajalskem delu seminarja se študenti seznanijo z različnimi pravnimi besedilnimi vrstami (npr. različne vrste pogodb, zakonsko besedilo, pravni učbenik ipd.) in pri prevajanju povsem praktično utrdijo znanje, ki so ga pridobili pri prvem delu seminarja.
 

Temeljna literatura

 
Apovnik, Paul/Karničar, Ludwig (1989): Wörterbuch der Rechts- und Wirtschaftssprache. Wien: Manz. (2 zvezka: ne-slo, slo-ne)
 
Apovnik/Primožič/Feri (1999): Slovenski pravni leksikon z nemškimi in italijanskimi ustreznicami geselskih besed. Ljubljana: OST – svetovalne storitve.
 
Beran et al. (1999): Pravni terminološki slovar: do 1991, gradivo. Ljubljana: Založba ZRC (ZRC SAZU). – Zbirka slovarji.
 
Bohinc, Rado/Bratina, Borut/Pivka, Hilda Marija (1998): Temelji obveznostnega prava. Gospodarsko pravo I. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.
 
Creifelds, Carl (1996): Rechtswörterbuch. 13. Aufl. München: C. H. Beck.
 
Köbler, Gerhard (1997): Juristisches Wörterbuch. 8. Aufl. München: Verlag Vahlen.
 
Koziol, Helmut/Welser, Rudolf (1995): Grundriβ des bürgerlichen Rechts. Band 1: Allgemeiner Teil und Schuldrecht. 10. Aufl. Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung.
 
Pavčnik, Marijan (1997): Teorija prava. Prispevek k razumevanju prava. Ljubljana: Cankarjeva založba.
 
Priporočeni so tudi razni spletni viri (npr. Evrokorpus, Evroterm, Iate, Eurolex, Eurovoc).

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

 
Vpis v drugi letnik magistrskega študija prevajanja.
 

Načini ocenjevanja

 
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
- Kolokviji (osnove civilnega prava in prava Evropske unije) - 40% končne ocene,
- prevajalski del seminarja: medletno ocenjevanje (prevodi, seminarji, domače naloge) 40% ocene in pisni izpit v obliki prevoda 60% ocene = 60% končne ocene. 
 
Ocenjevalna lestvica: od 6 do 10 (pozitivno) oz. od 1 do 5 (negativno); ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.
Ucitelj

Ada Gruntar Jermol