Prevajanje poslovnih in političnih besedil

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Opis predmeta

Vsebina

 
Študent oz. študentka se uvaja v praktično rabo prevajalskih znanj na specializiranem področju poslovnih in političnih besedil iz slovenščine v angleščino. Poglablja znanje o možnostih iskanja ustrezne terminologije v sekundarni literaturi (slovarjih, leksikonih, strokovnih priročnikih, vzporednih besedilih) in pri ustreznih strokovnih institucijah ali strokovnjakih. Oblikuje si lastno dokumentacijo. Kritično presoja možne prevodne rešitve glede na funkcijo in namen prevedenega besedila. Seznanitev študentov z naslednjimi besedilnimi vrstami: promocijska besedila, spletne strani, oglasi za delovna mesta, curriculum vitae, politični govori in pisma.
Analiza zgoraj navedenih tekstov.
Kontrastivna analiza besedilnih vrst.
Primerjava različnih prevajalskih strategij.
Pisanje komentarja k prevodu (seminarska naloga).  
 

Cilji in kompetence

 
1.  Kompetence za prevajanje in razumevanje angleških in slovenskih poslovnih in političnih besedil;
2.  Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za angleščino in slovenščino ter angleško in slovensko kulturo;
3.  Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja slovenskih poslovnih in političnih besedil v angleščino;
4.  Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene;
5.  Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica;
6.  Kompetence za redakcijo in tvorjenje poslovnih in političnih besedil v skladu s specifičnimi konvencijami angleškega jezika;
7.  Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela,
8.  Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju poslovnih in političnihbesedil v angleščino.
 

Temeljna literatura

 
Predmet temelji na gradivu, ki ga pripravita predavatelja.
 
Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki. Med njimi so obvezni:
 
1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
2. Slovar kolokacij, npr.:/A collocation dictionary, e.g.: Oxford Collocations Dictionary for Students of English. 2002. Oxford: OUP.
3. Enojezični EFL angleški slovar (približno 70.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.:/A monolingual EFL dictionary (approx. 70 000 entries) by one of the major British or American publishers, e.g.: Longman Group, Collins Publishers, Oxford University Press, Chambers etc.
4. Enozvezkovni enojezični angleški slovar (približno 170.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.: Collins Publishers, Oxford University Press, Longman Group, Chambers, Merriam-Webster, Random House etc.

5. For decoding tasks: Krek, S. (ed.) 2005-6. Veliki angleško-slovenski slovar OXFORD®-DZS. Ljubljana: DZS.
6. For encoding tasks: Drinovec  Sever, N., Pogačnik, A., Žerak, A. (eds). 2010. Priročni angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar. Ljubljana: DZS, and optionally Grad, Anton, Henry Leeming. 1994. Slovensko-angleški slovar. Ljubljana, DZS.
 
Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki: na primer Longman Language Activator, slovar nepravih prijateljev, slovarji rim, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, angleško-nemški, angleško-francoski, angleško-italijanski, angleško-španski dvojezični slovarji.
 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

 
Vpis v drugi letnik študija prevajanja.
 

Načini ocenjevanja

 
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
- medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (40 % ocene)
- končni izpit (60 % ocene).
Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6.0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.