Tehnično prevajanje

Število kreditnih točk: 3
Število kontaktnih ur: 60
Oblika: seminar

Opis predmeta

Cilji in kompetence

 
1.  Kompetence za prevajanje in razumevanje angleških in slovenskih tehniških besedil;
2.  Visoke kulturološke in jezikovne kompetence za angleščino in slovenščino ter angleško in slovensko kulturo;
3.  Visoke tehnične in poklicne kompetence iz prevajanja slovenskih tehniških besedil v angleščino;
4.  Kompetence pri opisu in teoretični analizi prevajalskih procesov, ki jih lahko uporabijo v didaktične in raziskovalne namene;
5.  Kompetence iz rabe računalniških in tehničnih pripomočkov, koristnih pri izvajanju poklica;
6.  Kompetence za redakcijo in tvorjenje znanstvenih besedil v skladu s specifičnimi konvencijami angleškega;
7.  Sposobnost popolnoma samostojnega in odgovornega dela, dela v skupini in zmožnost deontološko korektnega obnašanja, v skladu s profesionalno prakso na državnem in mednarodnem nivoju.
8.  Usvajanje metodoloških temeljev za reševanje problemov, ki se pojavljajo pri prevajanju tehniških besedil v angleščino.
 

Vsebina

  • nadaljevanje poudarka pri prevajanju besednih zvez
  • kontrastivno zasnovana primerjava razlik v sintaksi in besednem redu
  • primerjalna obravnava kohezivnih sredstev v besedilih
  • obravnava kulturnih razlik med Slovenijo in angleško govorečim svetom (predvsem Severno Ameriko in Veliko Britanijo)
  • razlike med prevodom in izvirnimi teksti v ciljnem jeziku
  • vloga in odgovornosti prevajalca.

Temeljna literatura

 
Predmet temelji na gradivu, ki ga pripravi predavatelj.
 
Slovarji v elektronski ali natisnjeni obliki, na primer:
 
1. Bajec, A. et al., ur. 1970-1985. Slovar slovenskega knjižnega jezika I-IV. Ljubljana: DZS.
2. Slovar kolokacij, npr.:/A collocation dictionary; e.g.: Oxford Collocations Dictionary for Students of English. 2002. Oxford: OUP.
3. Enojezični EFL angleški slovar (približno 70.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.: Longman, Collins, Oxford, Chambers, etc.
4. Enozvezkovni enojezični angleški slovar (približno 170.000 gesel) večje britanske ali ameriške založbe, npr.: Collins Publishers, Oxford University Press, Longman Group, Chambers, Merriam-Webster, Random House etc.

5. Za dekodiranje: Krek, S. (ed.) 2005-6. Veliki angleško-slovenski slovar OXFORD®-DZS. Ljubljana: DZS.
6. Za kodiranje: Drinovec Sever, N., Pogačnik, A., & Žerak, A. (eds). 2010. Priročni angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar. Ljubljana: DZS, in opcionalno Grad, Anton, & Henry Leeming. 1994. Slovensko-angleški slovar. Ljubljana, DZS.
 
Priporočljivi so tudi različni specializirani slovarji in drugi pripomočki: na primer Longman Language Activator (1993), slovar nepravih prijateljev, slovarji rim, tezavri, slovarji sinonimov, slikovni slovarji, različne enciklopedije, terminološki slovarji, angleško-nemški, angleško-francoski, angleško-italijanski, angleško-španski dvojezični slovarji.

 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Vpis v drugi letnik študija prevajanja.
 

Načini ocenjevanja

 
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje, naloge, projekt)
- medletno ocenjevanje domačih nalog oz. prevodov in testov (40 % ocene)
- končni izpit (60 % ocene).
Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6.0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.