Metodološka priprava na magistrsko delo

Število kreditnih točk: 0
Število kontaktnih ur: 15
Oblika: predavanja

Izvajalec

red. prof. dr. Vojko Gorjanc

Opis predmeta

Cilji in kompetence

  • Sposobost uporabe koherentnega terminološkega aparata
  • Terminotvorna sposobnost v slovenščini
  • Sposobnost argumentiranja v diskurzu
  • Uzaveščanje pluralnosti metodoloških pristopov v tolmačeslovju
  • Sposobnost izvedbe lastne raziskave in interpretacije rezultatov.
  • Sposobnost identificiranja in reševanja problemov pri izvedbi lastne raziskave.
  • Razvijanje sposobnosti samostojenega dela z informacijsko-komunikacijsko tehnologijo.
  • Razvijanje sposobnosti predvsem pisne in govorne komunikacije in argumentacije v diskurzu.

Vsebina

Predmet je sestavljen iz dveh enot:
 
a) Metodološka priprava na magistrsko delo: Seminar predstavi vrste raziskovalnega dela v prevodoslovju: povezava med teoretičnimi izhodišči raziskovanja, uporabljenimi metodami dela in interpretacijo rezultatov.
 
b) Magistrski seminar je usmerjen v izdelavo magistrskega dela: izbira teme, priprava dispozicije, zbiranje gradiva in izbor relevantne literature, zasnova in izvedba raziskave, empirična analiza, oblikovanje besedila. Govorna predstavitev z zagovorom v seminarju.
 

Temeljna literatura

1. WAGEN, Keith van. Writing a Thesis: Substance And Style. Arizona State University, 1991.
2. WILLIAMS, Jenny and Andrew Chesterman: The Map. A Beginner's Guide to Doing Research in Translation Studies. Manchester: St. Jerome, 2002.
3. KOCIJANČIČ POKORN, Nike (ur.): Sodobne metode v prevodoslovnem raziskovanju. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009.
4. CIUTI-Forum 2010: global governance and intercultural dialogue: translation and interpreting in a new geopolitical setting. Martin Forstner & Hannelore Lee-Jahnke (eds). Bern: P. Lang, 2011.
5. Modelling the field of community interpreting: questions of methodology in research and training. Claudia Kainz, Erich Prunč, Rafael Schögler (eds.). Dunaj: Lit Verlag, 2011.
 

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti

Pogoj za vključitev v delo je vpis v drugi letnik magistrskega študija Tolmačenja.

Načini ocenjevanja

 
Ocena je sestavljena iz povprečne ocene obeh sklopov:
a) Metodološka priprava na magistrsko delo: 1 seminarska naloga (50 %)
b) Magistrski seminar: 1 pisni izdelek in 1 predstavitev v seminarju (50 %)
 
Ocenjevalna lestvica: od 6-10 (pozitivno) oz. 1-5 (negativno); ocena je pozitivna, če je povprečna ocena vsaj 6.0 ali več; ob upoštevanju Statuta UL in izpitnega režima Filozofske fakultete.
Ucitelj

Vojko Gorjanc