Predstavitev oddelka

Oddelek za prevajalstvo je del Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. S pedagoškim delom je začel v študijskem letu 1997/98, po triletnih pripravah v okviru mednarodnega projekta TEMPUS.

Na Oddelku izvajamo dodiplomski program (Medjezikovno posredovanje), dva magistrska programa (Prevajanje in Tolmačenje), dva skupna magistrska programa (z avstrijskimi in francoskimi partnerji) in doktorski program.

Magistrska študijska programa Prevajanje in Tolmačenje na Oddelku za prevajalstvo sta edina programa za poučevanje prevajanja in tolmačenja v Sloveniji, ki sta bila mednarodno ovrednotena in ocenjena kot ena najkvalitetnejših v Evropi. Ocenjena sta bila s strani mednarodnega združenja CIUTI, službe za tolmačenje pri Evropski komisiji in Evropskem parlamentu za vstop v konzorcij EMCI in Generalnega direktorata za prevajanje pri Evropski komisije za vključitev v mrežo EMT.

Leta 2004 je bil po predhodnem preverjanju kvalitete poučevanja in ocenjevanja prevajanja in tolmačenja ter kvalitete diplomantov in diplomantk sprejet v mednarodno združenje visokošolskih ustanov, ki poučujejo prevajanje in tolmačenje na visokošolskem nivoju CIUTI.

Junija 2005 je Oddelek postal polnopravni član mednarodnega konzorcija EMCI (European Masters in Conference Intepreting), ki sta ga ustanovili službi za tolmačenje pri Evropski komisiji in Evropskem parlamentu. Ta organizacija je pred sprejetjem v polnopravno članostvo temeljito preverila naš program, način poučevanja, vrednotenja in ocenjevanja znanja. V organizaciji je lahko včlanjena le ena visokošolska institucija iz posamezne evropske države, vendar le pod pogojem, da izpolnjuje zahtevane kriterije kvalitete. S članstvom smo pridobili možnost izdajanja certifikata oz. evropskega magisterija poleg naše magistrske diplome in se vključili v študentske in učiteljske izmenjave z najbolj eminentnimi evropskimi ustanovami.

Leta 2010 je Oddelek postal član evropske mreže magistrskih programov iz prevajanja EMT. Zaradi večjega števila magistrskih programov iz prevajanja različnih kvalitet v Evropi, Generalni direktorat za prevajanje podeljuje certifikat odličnosti le izbranim evropskim visokošolskim programom za usposabljanje prevajanja. Ti programi so periodično preverjani: magistrski program Prevajanje je pridobil ta certifikat za odbobje od 2010 do 2014 in od 2014 do 2019.

Oddelek za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je ustanovni ter redni akademski član evropske zveze društev sodnih tolmačev in prevajalcev EULITA. V teku istoimenskega projekta je Oddelek za prevajalstvo pomagal sestaviti statut združenja ter organiziral več posvetov. EULITA povezuje sodne tolmače in prevajalce, sodnike, ministrstva za pravosodje ter si prizadeva, da bi bile vse osebe, ki živijo na območju EU, deležne kakovostnega tolmačenja, v kolikor ne razumejo jezika postopka. Združenje si prizadeva, da bi po vseh državah članicah EU uvedli ustrezno izobraževanje na visokošolski ravni, državne izpite, zaščito poklica sodnega tolmača, zagotavljanje ustreznega plačila ter redno preverjanje kakovosti njihovega dela. Projektu EULITA je sledil projekt TRAFUT (Training for the Future), ki je na štirih delavnicah po Evropi predstavil najboljše prakse s področja izobraževanja in stalnega izpopolnjevanja sodnih tolmačev in prevajalcev. Prva delavnica je potekala v Ljubljani novembra 2011 v organizaciji Oddelka za prevajalstvo.

Vrste študija na oddelku

Na Oddelku za prevajalstvo izvajamo študij na treh stopnjah. Na prvi stopnji dodiplomskim študentom nudimo študij Medjezikovnega posredovanja, na drugi stopnji lahko magistrski študentje izbirajo med študijem Prevajanja in študijem Tolmačenja, na tretji stopnji pa se doktorski študentje posvečajo študiju Prevodoslovja.

Študentje

Trenutno izobražujemo okrog 300 študentov na vseh treh bolonjskih študijskih stopnjah, naši diplomanti in magistranti pa navadno nimajo težav z zaposlitvijo

Predavatelji

Na Oddelku za prevajalstvo poučuje 30 specializiranih univerzitetnih učiteljev, asistentov in lektorjev, ki so habilitirani za področja prevodoslovja, slovenskega, angleškega, francoskega, italijanskega in nemškega jezika. Poleg poučevanja so naši predavatelji vpeti v številne nacionalne in mednarodne projekte s področja prevodoslovja in korpusnega jezikoslovja.

Interaktivni zemljevid

Interaktivni zemljevid, ki je dostopen na naslednji povezavi, prikazuje obstoječe visokošolske programe za izobraževanje prevajalcev v Evropi. Poudarek je na magistrskih programih, vendar na njem najdete tudi dodiplomske študijske programe, ki se vežejo na izobraževanje prevajalcev. Zemljevid želi podati koristne informacije predvsem študentom, visokošolskim učiteljem in ostalim deležnikom v izobraževanju prevajalcev. Ker se nekatere inštitucije nahajajo zelo blizu ena druge in v osnovnem pogledu niso vse vidne, priporočamo, da si zemljevid na izbranem področju povečate.