Medjezikovno posredovanje (BA)

Študij medjezikovnega posredovanja je eden prvih študijskih programov na Filozofski fakulteti, ki je oblikovan in izvajan v skladu z bolonjskimi smernicami. Prvostopenjski univerzitetni študijski program traja tri leta, študentje pa lahko izbirajo med tremi študijskimi smermi:

  • slovenščina-angleščina-nemščina
  • slovenščina-angleščina-francoščina
  • slovenščina-angleščina-italijanščina

Študij medjezikovnega posredovanja je zanimiv in aktualen preplet jezikovnih, kulturoloških, književnih in prevodoslovnih vsebin, s katerim študentje pridobijo jezikovno, kulturno in kontrastivno besedilno znanje v slovenščini, angleščini in izbranem tretjem jeziku, usvojijo pa tudi osnovne prevajalske spretnosti. To pomeni, da so študentje po končanem študiju sposobni suvereno in kompetentno pisno in ustno komunicirati v slovenščini in dveh tujih jezikih ter dobro poznajo tri evropske kulture.

Uspešno zaključen študij medjezikovnega posredovanja je najboljša priprava za dveletni magistrski študij prevajanja oz. tolmačenja. Ena glavnih prednosti bolonjskih študijskih programov pa je večja prehodnost med programi, zato lahko diplomanti medjezikovnegaposredovanja študij nadaljujejo tudi na številnih drugih področjih, kot so ekonomija, sociologija, novinarstvo, književnost idr.

Veliko možnosti za pridobivanje izkušenj s študijem in življenjem v tujini ter pristen stik s tujimi jeziki in kulturami nudi pester program mednarodnih študentskih izmenjav Socrates/Erasmus, ki študentom medjezikovnega posredovanja omogoča študij v znanih univerzitetnih središčih v Nemčiji, Avstriji, Franciji, Italiji, Španiji, Veliki Britaniji in drugod.

Več