Seznam prostih diplomskih tem

Red. prof. dr. Nike Kocijančič Pokorn

 • Predstavitev različnih slovenskih prevajalcev določenega avtorja in njihovih strategij
 • Predstavitev opusa določenega prevajalca iz slovenščine
 • Predstavitev opusa določenega prevajalca v slovenščino
 • Prevajanje osebnih in/ali zemljepisnih lastnih imen v otroški/mladinski književnosti
 • Hibridni jezik angleške post-kolonialne literature v prevodih
 • Kulturnospecifični elementi v prevodu izbranega literarnega besedila
 • Primerjava dveh ali več prevodov in/ali prevajalcev in/ali prevajalskih strategij izbranega literarnega besedila
 • Prevodni delež v slovenskem založništvu od leta 1996 naprej
 • Prispevki k zgodovini prevajanja in prevodoslovja na Slovenskem

Izr. prof. dr. Mojca Schlamberger Brezar

 • Kontrastivna analiza francoskih in slovenskih besedil – intervju
 • Kontrastivna analiza francoskih in slovenskih besedil – znanstveni članek
 • Kontrastivna analiza francoskih in slovenskih besedil – reportaža
 • Kontrastivna analiza francoskih in slovenskih besedil – navodilo za uporabo
 • Kontrastivna analiza izražanja modalnosti v časopisnih člankih
 • Kontrastivna analiza določil samostalniške besedne zveze s poudarkom na vrstnosti
 • Kontrastivna analiza rabe nedoločnih samostalniških in pridevniških zaimkov
 • Kontrastivna analiza rabe francoskih predlogov in njihovi slovenski ustrezniki
 • Kontrastivna analiza posledičnih in vzročnih povezovalcev v časopisnih besedilih

Izr. prof. dr. Vojko Gorjanc

 • Kontrastivne besediloslovne teme
 • Kontrastivne korpusnojezikoslovne teme
 • Sociolingvistika v povezavi s prevodoslovjem
 • Gejevske in lezbične prevodoslovne študije
 • Teme, ki jih predlagajo kandidati sami

Opomba: Od študentk in študentov se pričakuje, da na prvi pogovor o konkretni temi naloge pridejo že z izdelanim lastnim predlogom.

Doc. dr. Ada Gruntar Jermol

 • Aluzije kot kulturnospecifični pojav in njihova (ne)prevedljivost
 • Semantične mreže kot prevajalski pripomoček (pri prevajanju strokovnih besedil)
 • Oblikovanje glosarjev za izbrano strokovno področje
 • Frazeologija strokovnega jezika
 • Leksikalizirane vs. okazionalne metafore
 • Kontrastivno zastavljena naloga s področja slovnice, leksikologije ali besedotvorja
 • Nemški modalni glagoli za izražanje domneve in trditve in njihove ustreznice v slovenščini
 • Prevajanje nemških determinativnih zloženk (Determinativkomposita) v slovenščino
 • Aluzija kot prevajalski izziv in problem
 • Pogovorni elementi v izbrani besedilni vrsti (npr. časopisnih komentarjih) − kontrastivno
 • Senzorična analiza: izrazi za vonj, okus, sluh − kontrastivno
 • Pripomočki pri prevajanju strokovnega jezika
 • Frazeologija splošnega jezika (kontrastivno)
 • Kolokacije kot prevajalski problem (v splošnem ali strokovnem besedilu, kontrastivno)
 • Priložnostne tvorjenke (okazionalizmi) v izbrani besedilni vrsti (kontrastivno)
 • Problem prevajanja priložnostnih tvorjenk (okazionalizmov) iz nemščine v slovenščino
 • Izbrana poglavja s področja družbe in kulture nemškega govornega področja

Doc. dr. Helena Kuster

 • Metafore in frazemi nemškega jezika pri leposlovnih besedilih in prevajanje le-teh
 • Nemški frazemi in njihovi slovenski ekvivalenti: oblikovno-pomenske razlike in/ali podobnosti (kontrastivno)
 • Modifikacije oz. prenovitve stalnih besednih zvez (frazemov) in problemi prevajanja le-teh
 • Konotacije frazemov/kolokacij v nemškem in slovenskem jeziku (kontrastivno)
 • Pregovori, rekla, krilatice, aluzije, slogani nemškega jezikovno-kulturnega prostora in njihovi ekvivalenti v slovenskem jezikovno-kulturnem prostoru (kontrastivno)
 • Neologizmi v nemškem jeziku in prevajanje le-teh v slovenski jezik (besedilno zvrst izbere kandidat/-ka sam/-a)
 • Slogovni elementi (Stilelemente) v različnih besedilnih zvrsteh (po izboru kandidata/-tke)
 • Izrazje z vidika različnih slogovnih ravni (Stilschichten) nemškega in slovenskega jezika (kontrastivno)
 • Slogovne značilnosti nemškega in slovenskega publicističnega jezika (kontrastivno – na primeru ene izmed podzvrsti: poročilo, komentar, glosa, uvodnik, feljton)
 • Jezikovne in kulturnospecifične značilnosti nemških in slovenskih reklamnih oz. promocijskih (turističnih) besedil; prevajanje le-teh
 • Slogovni elementi kot nosilci oz. tvorci funkcij posameznih besedilnih zvrsti (besedilno/-ne zvrst/-i izbere kandidat/-ka sam/-a)
 • Slogovne značilnosti (Stilelemente und Stilfiguren) nemškega in slovenskega pogovornega jezika (Umgangssprache)
 • Raba členov v nemškem jeziku kot prevajalski problem
 • Pomen in konotacija modalnih besed (Modalwörter und modalwortähnliche Ausdrücke) v nemščini in njihovi ekvivalenti v slovenščini; modalni izrazi in prevajanje le-teh
 • Raba in pomen konjunktivov (1 in 2) v nemškem jeziku in prevajanje le-teh v slovenščino (na primeru izbrane besedilne zvrsti)
 • Nominalni vs. verbalni slog: nominalne strukture v nemškem jeziku in prevajanje le-teh v slovenski jezik
 • Rekcija nemških glagolov, samostalnikov in/ali pridevnikov v primerjavi z njihovimi slovenskimi ustreznicami (kontrastivno)
 • Fonetična podoba nemškega in slovenskega jezika: razlike in/ali podobnosti v samoglasniškem/soglasniškem sistemu nemškega in slovenskega jezika
 • Teme, ki jih predlagajo kandidati sami

Doc. dr. Primož Jurko

 • Obdelava leksikalnih polj (sinhrona in/ali diahrona)
 • Semantična kontrastivna analiza poljubnega pojmovnega področja
 • Mentalno besedišče − obdelava, skladiščenje in priklic besed

Doc. dr. David Limon

 • Evropske institucije (lahko tudi kontrastivno)
 • Primerjava britanske oz. ameriške in slovenske institucije ali družbenih konvencij
 • Angleško-slovenska kontrastivna analiza izbrane besedilne vrste

Doc. dr. Silvana Orel Kos

 • Prevajanje polodvisnega diskurza (slovensko/angleško izhodiščno besedilo in angleški/slovenski prevod)
 • Stilna vrednost aspektualne izbire v enem izvirnem besedilu in enem prevodu
 • Stilna vrednost aspektualne izbire v enem izvirnem besedilu in več prevodih
 • Stilna vrednost aspektualne izbire glede na določeno besedilno zvrst: več izvirnih besedil, različni prevajalci
 • Stilna vrednost aspektualne izbire glede na določeno besedilno zvrst: več izvirnih besedil, isti prevajalec
 • Prevodne norme v Sloveniji v obdobju 1945−1991 po besedilnih tipih in izjavah o prevodnih normah (v prevodnih kritikah)
 • Prevodne norme v Sloveniji v obdobju 1945−1991 po določenem prevajalcu v različnih prevodih
 • Prevodne norme v Sloveniji v obdobju 1991−2001 po besedilnih tipih in izjavah o prevodnih normah (v prevodnih kritikah)
 • Prevodne norme v Sloveniji v obdobju 1991−2001 po določenem prevajalcu v različnih prevodih

Doc. dr. Sonia Vaupot

 • Izbrana poglavja iz francoske oz. frankofonske družbe in kulture
 • Frazeologija francoskega splošnega jezika (kontrastivno)
 • Pogovorni elementi v izbrani besedilni vrsti (stilistična analiza, kontrastivno)
 • Pisni elementi v izbrani besedilni vrsti (stilistična analiza, kontrastivno)
 • Frazeologija francoskega strokovnega jezika (kontrastivno)
 • Kontrastivno zastavljena naloga s področja leksikologije oz. terminologije

Doc. dr. Špela Vintar

 • Korpusna analiza temeljnih izrazov s področja računalništva: meje med splošnim in strokovnim
 • Terminološki slovar informatike − korpusno-spletni pristop
 • Vzporedni korpus študentskih prevodov
 • Prevajanje za splet − prevodoslovni, tržni, komunikološki in tehnični vidiki
 • Korpusna analiza terminotvornih procesov na področju neformalne spletne komunikacije (blogi, forumi, myspace, facebook, skype itd.)
 • "Peep-hole translation" - vpliv pomnilnikov prevodov na kohezivnost besedila
 • Dosledno dobesedno: vpliv pomnilnikov prevodov na jezikovno ustvarjalnost pri prevajanju
 • Terminotvorni procesi v slovenščini na področju genske tehnologije
 • Korpusna terminografija v Sloveniji
 • Perspektive strojnega prevajanja
 • Vpliv prevodov iz nemščine na razvoj slovenskega strokovnega jezika v obdobju 1848-1919 (korpusna študija)
 • Lokalizacija - detekstualizacija. Nelinearnost prevajanja e-vsebin oziroma s čim se ukvarjajo prevajalci, če besedila ni
 • Strežniške rešitve prevajalskih namizij in njihov vpliv na poslovno plat prevajanja
 • Vodenje prevajalskih projektov s programom SDL Trados Synergy
 • Korpus prevodov študentov tolmačenja
 • Tolmačenje ekspresivnega in čustvenega govora
 • Analiza računalniške terminologije: Microsoft in ne-Microsoft
 • Kognitivni modeli simultanega tolmačenja
 • Uspešne iskalne strategije pri prevajalcih in tolmačih
 • Strojno simultano tolmačenje: utopija ali realnost?
 • Empirični pristopi k raziskovanju tolmačenja
 • Gradnja govornih tehnologij (razpoznavalnika in sintetizatorja) s spletnimi orodji SPICE
 • Gradnja slovničnega pregledovalnika za slovenski OpenOffice

Doc. dr. Donald F. Reindl

 • Oblikovanje glosarjev za izbrano strokovno področje
 • Jezikoslovje v povezavi s prevodoslovjem (sinhrona in/ali diahrona)
 • Leksikologija oz. terminologija
 • Angleško-slovenska kontrastivna analiza
 • Teme, ki jih predlagajo kandidati sami

Študentje se lahko izjemoma za mentorstvo dogovorijo tudi pri nosilcih predmetov prevajalskega študijskega programa z drugih oddelkov in fakultet. Mentor je lahko učitelj z nazivom docent, izredni ali redni profesor.